services

Dịch vụ

Tư vấn giới thiệu nhân sự

 • Giới thiệu nhân sự người Việt Nam có năng lực làm việc cao
 • Hỗ trợ tuyển dụng (sự kiện việc làm, sự kiện phỏng vấn)
 • Hỗ trợ sau tuyển dụng

Đào tạo

 • Đào tạo tiếng Nhật
 • Đào tạo kỹ thuật
 • Khóa học về kỹ năng công việc

Xúc tiến thương mại

 • Điều tra thị trường
 • Xúc tiến kết nối doanh nghiệp địa phương
 • Hỗ trợ đầu tư vào Việt nam
 • Hỗ trợ nhận intership

Nhận thầu sản xuất

 • Cung cấp dịch vụ sản xuất tại Việt Nam
 • Nhận thầu sản xuất tại Việt Nam
 • Cung cấp dịch vụ tổng hợp cho các doanh nghiệp sau khi đầu tư vào Việt Nam